گروه زبان و ادبیّات فارسی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان
تست های درس زبان فارسی ( 3 )

به نام خدا

تست های درس زبان فارسی ( 3 )

1- کدام واژه بر اساس الگوی « صامت + مصوّت + صامت » ساخته شده است؟

    1) ما                2) آب                       3) گفت                   4) چشم

2- تعداد تکواژهای کدام عبارت بیش تر است؟

    1) نویسنده ی خوب زبان مادری خود را می داند و قواعد آن را می شناسد.

    2) همه ی فنون با عمل و ممارست همراهند و با گذشت زمان فرا گرفته می شوند.

    3) نویسنده ی هنر مند می تواند در هر نوع سخن نکته ای از دانستنی ها قرار دهد.

    4) نوشته ی دل انگیز آن است که ساده و روان باشد و خواننده به سهولت آن را درک کند.

3- کدام گزینه هم واج، هم تکواژ و هم واژه محسوب می شود؟

    1) اسم              2) فعل               3) حرف               4) کسره ی اضافه

4- کدام گزینه بی نیاز از ویرایش است؟

    1) نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می کنم.            2) دیدگاه او از دیدگاه دیگران متفاوت است.

    3) بیداری مسلمانان را فرا گرفته است.               4) پلیس در یورشی گسترده ده ها نفر از مسلمانان را بازداشت کرد.

5- به کار بردن کدام کلمه در نگارش فارسی نادرست است؟

    1) اتّفاقات               2) ارتباطات                      3) تصادفات                         4) فرمایشات

6- کدام گزینه از واحد های زبر زنجیری گفتار نیست؟

    1) آهنگ                 2) تکیه                         3) درنگ                    4) تکواژ

7- آهنگ کدام جمله ی پرسشی افتان نیست؟

    1) کدام کتاب را خریدی؟                                            2) آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟

    3) چرا رنج و محنت همه بهر ماست؟                              4) چطور به اوج عزّت رسیدی

8- در کدام گزینه « صامت میانجی » دیده می شود؟

    1) وی منشأ خدمات شایانی بوده است.                             2) تو مشق ها را با دقّتی فراوان نوشتی.

    3) مردان روزگار همواره نوای خرد سر داده اند.                  4) حافظ شاعری نامی در ادب پارسی است.

9- مجهول فعل جمله ی « شما را به کتاب خانه ی مرکزی خواهم برد. » کدام است؟

    1) برده خواهید شد       2) برده خواهند شد         3) برده می شوید               4) برده می شوند

10- در کدام گزینه پسوند « ان » نشانه ی جمع است؟

     1) سواران              2) سپاهیان               3) بامدادان                       4) پاییزان

11- در کدام گزینه، پیشوند « بر » معنای تازه ای به فعل ساده نمی افزاید؟

     1) بر افتاد                2) برافراشت                    3) برنشست                     4) برانداخت

12- کدام گزینه مشخصّه های فعل « می خندید » را نشان می دهد؟

     1) مضارع اخباری دوم شخص جمع وجه خبری              2) ماضی ساده دوم شخص مفرد وجه التزامی

     3) مضارع مستمر دوم شخص مفرد وجه خبری                 4) ماضی استمراری دوم شخص مفرد وجه خبری

13- « فاصله » یعنی چه؟

     1) فاصله ی میان حرفی     2) فاصله ی میان واژه ای         3) فاصله ی میان جمله ای      4) واصله ی میان واجی

14- ساختار کدام جمله با این نمودار مطابقت ندارد؟

     1) ما تکلیف خود را خوب نوشتیم.

     2) برخورد شما او را دلسرد کرد.

     3) مورخان نام این جزیره را کیش گفته اند.

     4) همه ی ملت او را منجی خود می شناختند.      جمله

15- « معصوم زاده اش می نامند » چند جزئی است؟ 

     1) سه جزئی با مفعول      2) سه جزئی با مسند    3) چهار جزوی با مفعول و مسند      4) چهار جزئی با مفعول و متمم   

16- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

      1) شرارت و زعارت           2) توجیه و توضیح            3) رطب و یابس            4) انضجار و نفرت

17- در کدام گزینه املای همه ی کلمات ، صحیح است؟

     1) خصال خمیده، ازدهام صدا، سنت های اساطیری، صلابت رجال

     2) شئون سیاسی، توجیح مطلب، غرس نهال، قوافل و قبایل

     3) منظره ی مضحک، صافی سحّار، ماحضر محقر، تداعی معانی

     4) مهابت و عظمت، پیشامد های ناگوار، لهجه ی مخصوص، ارتقاع و انحطاط

18- کدام مورد در باز گردانی باید اعمال شود؟

     1) تلخیص       2) شرح و تحلیل         3) تفسیر         4) بیان مضمون همراه با معادل سازی

19- کدام دو لفظ معنای قدیم خود را از دست داده اند؟

    1) دستور، رعنا            2) خنده، زیبایی        3) سپه شکن، هوشمند        4)شادی، گریه

20- در کدام گزینه شاخص وجود ندارد؟

    1) حاج آقا شریفی استاد معارف دانشگاه تهران است.         2) دکتر معین، استاد معروف ادبیّات است.

    3) سلیمی، استاد ادبیّات دبیرستان هشترود است.               4) استاد نفیسی، مترجم آثار بزرگ است.

21- هسته ی گروه اسمی « یکی بی بها مرد آهنگر » کدام است؟

    1) یکی                            2) مرد                          3) آهنگر                              4) بی بها

22- در ترکیب زیر چند مضافٌ الیه وجود دارد؟

      « دیوار باغ کدخدا ی شهر بزرگ تهران قدیم »

     1) 5                 2) 6                        3) 3                          4) 4

23- صور خیال جز نقش زیبا آفرینی و هنری، بار .................. جملات را نیز افزایش می دهد.

     1) معنایی                 2) فرهنگی                          3) روانشناسی              4) عاطفی

24- کلمه ی « سیر » در کدام عبارت ممیز است؟

     1) قیمت یک سیر گندم، سی ریال است.                  2) یک سیر با یک گرسنه همسفر شد.

     3) ریاضت کش با یک بادام سیر می شود.                 4) آدم سیر از حال گرسنه بی خبر است.

25- انواع ساختمان واژه های « کشت و کشتار، دردمند، خوشرو، هنرجو » به ترتیب کدامند؟

     1) مرکّب، مشتق، مرکّب، مرکّب                       2) مرکّب، مشتق،مشتق، مرکّب

     3) مشتق- مرکب، مشتق، مرکب، مرکب               4) مشتق، مرکب، مشتق، مرکب

26- نوع و طرز ساخت واژه های مشتق کدام مجموعه از واژه ها متفاوت است؟

      1) ماله، گیره، گریه، پیرایه                              2) ناله، لرزه، اندیشه، ستیزه

      3) خنده، آویزه، نمایه، پوشه                            4) افسرده، آزرده، گرفته، نشانده

27- کدام گروه از واژه های دخیل عربی، در فارسی، « بی نشان » اند؟

     1) لذا- علی هذا         2) عجالتاً ندرتاً        3) خاتم الانبیاء امیرالمؤمنین       4) تاریخ معاصر   مسیر مستقیم

28- چنان چه برای توصیف موضوعی از علم معانی و بیان و آرایه های ادبی بهره بجوییم از کدام نقش زبانی               استفاده کرده ایم؟

     1) محمل اندیشه          2) آفرینش ادبی          3) ایجاد ارتباط           4) حدیث نفس

29- در کدام گزینه فرایند واجی افزایش به کار نرفته است؟

    1) سیامک           2) کیان              3) ریاست                     4) شیطان

30- کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟

     1) دانشجو           2) دلربا              3) سخنگو             4) نیمسوز

پایان

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥ - گروه زبان و ادبیّات فارسی