گروه زبان و ادبیّات فارسی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان
طرح درس ادبيات یک

باسمه تعالی

طرح درس روزانه

زبان وادبیات فارسی(۱) ارسالی از منطقه ویسیان

مورخ........موضوع درس:ادبیات فارسی       نام درس :ادبیات داستانی          نام آموزشگاه          مدت زمان 90دقیقه        پایه تحصیلی اول متوسطه

تحلیل آموزشی

جزءبه جزء کردن هدفهای کلی-تهیه رئوس مطالب درس

ادبیات داستانی- سمک وقطران

هدف های کلی

هدفهای هستند که دانش آموزان پس ازتدریس درس بایدآن هارا بفهمند.این هدفها باافعال غیررفتاری بیان می شوندمانند :بفهمند-بیاموزند-بدانند –بشناسند

1-نویسنده ی کتاب سمک وقطران رامی دانند.

2-معنی ومفهوم لغات واصطلات درس را می دانند.

3-خود آزمایی های درس را می دانند.

هدف های رفتاری

بااهداف رفتاری اندازه گیری می شون:نوشتن-مقایسه کردن-حل کردن-انجام دادن-تعریف کردن

1-نویسنده ی کتاب سمک عیار را می گویند.

2-معنی لغات واصطلاحات درس می گویند.

3-به خود آزمایی ها پاسخ می دهند.

پیش دانسته ها

مطالبی هستند که دانش آموزباید آن هارایادگرفته باشد.

سوالاتی در مورد ادبیات نمایشی مطرح می شود وبا کمک دانش آموزان پاسخ آن هاداده می شود

ارزشیابی ورودی

سوالاتی که به کمک آن هارفتار ورودی دانش آموزان رامی سنجیم

سوالاتی از درس گذشته پرسیده می شود:1-تعزیه چیست؟

2-تئاتروتعزیه چه فرقی با هم دارند؟

نتیجه

 

 

انتخاب روش

 

مشارکتی-پرسش وپاسخ

انتخاب رسانه ی مناسب

 

گچ-تخته –کتاب

فعالیتهای مربوط به معلم وزمان

1-سلام واحوال پرسی  3

2-حضور وغیاب        5

3-اجرای ارزشیابی  ورودی                     3

4-مرور درس گذشته    5

5-ارتباط دادن درس جدید با مطلب گذشته            4

6-ارائه درس جدید       40

7-جمع بندی و   نتیجه گیری                       10

8-ارزشیابی پایانی      15

9-تعیین تکلیف           5

 

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

 

شرکت درکلاس درس وفعالیت های کلاسی وپاسخ به سوالات معلم

سوالات ارزشیابی پایانی

 

پرسیدن سوالاتی درباره ی درس

فعالیت های تکمیلی

 

تعیین فعالیتی های برای جلسه آینده

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٦ - گروه زبان و ادبیّات فارسی